Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Rekrutacja

Rekrutacja

Zasady rekrutacji do klas pierwszych i materiały promocyjne.

Potwierdzenie woli przyjęcia realizowane jest przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Do w/w dokumentów prosimy dołączyć kartę zdrowia (otrzymaną w szkole podstawowej) i dwa  podpisane zdjęcia legitymacyjne (imię, nazwisko, klasa).

Data/godziny

12.07 piątek 9.00 – 14.00
15.07 poniedziałek 10.00 – 15.00
16.07 wtorek 10.00 – 14.00
17.07 środa 10.00 – 14.00
18.07 czwartek 11.00 – 15.00

Wszyscy kandydaci, którzy przystąpili to testu kompetencji językowych, uzyskali wynik pozytywny.

 

Nabór do szkół ponadpodstawowych 2024

Ulotka naborowa 2024

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku na rok szkolny 2024/2025

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych,

o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:
Art. 154 ust. 1 pkt. 2, art.161 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 r. poz. 900 ze zm.)

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.  

od 13 maja 2024 r.

do 29 maja 2024 r.

do godz. 15.00

 

 

od 22 lipca 2024 r.

do 25 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

nie dotyczy1 nie dotyczy1
2 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe. od 13 maja 2024 r.

do 17 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

od 22 lipca 2024 r.

do 25 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

od 21 października 2024 r.

do 15 listopada 2024 r.

do godz. 15.00 2

od 10 grudnia 2024 r.

do 17 grudnia 2024 r.

do godz. 15.00 2

 

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. od 21 czerwca 2024 r.

do 5 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

 

——————————

4 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w pkt 6, do oddziałów wymagających od kandydatów poszczególnych indywidualnych predyspozycji. do końca lutego
5 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 7 – 8. do 10 maja 2024 r.
6 Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.* od 3 czerwca 2024 r.

do 10 czerwca 2024 r.;

II termin 3 do 4 lipca 2024r.

od 26 lipca 2024 r.

do 31 lipca 2024 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1
7 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.*

 

 

 

 

 

 

od 3 czerwca 2024 r.

do 10 czerwca 2024 r.;

II termin 3 do 4 lipca 2024r.

od 26 lipca 2024 r.

do 31 lipca 2024 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1
8 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne).*

od 3 czerwca 2024r.

do 10 czerwca 2024r.;

II termin 3 do 4 lipca 2024r.

od 26 lipca 2024 r.

do 31 lipca 2024 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1
9 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy

uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

do 12 czerwca 2024 r.

II termin 3 do 4 lipca 2024r.

do godz.15.00

do 1 sierpnia 2024 r.
nie dotyczy1 nie dotyczy1
10 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. do 12 czerwca 2024 r.

II termin 3 do 4 lipca 2024r.

do godz.15.00

do 1 sierpnia 2024 r.
nie dotyczy1 nie dotyczy1
11 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna). do 12 czerwca 2024 r.

II termin 3 do 4 lipca 2024r. do godz.15.00

do 1 sierpnia 2024 r.
nie dotyczy1 nie dotyczy1
12 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach (w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności) lub potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta wskazanych w oświadczeniach). do 11 lipca 2024r. do 1 sierpnia 2024 r.
do 25 listopada 2024r.2 do 3 stycznia 2025 r. 2
13 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 lipca 2024 r. 2 sierpnia 2024 r.
26 listopada 2024 r. 2 7 stycznia 2025 r. 2
14 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

 

 

 

 

 

 

 

 

od 13 maja 2024r. do 16 lipca 2024. od 22 lipca 2024r. do 6 sierpnia 2024r.
od 21 października 2024 r.

do 2 grudnia 2024 r. 2

od 10 grudnia 2024 r.

do 9 stycznia 2025 r. 2

15 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. od 12 lipca 2024 r.

do 18 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

od 2 sierpnia 2024 r.

do 8 sierpnia 2024 r. do

godz. 15.00

od 27 listopada 2024 r.

do 6 grudnia 2024 r. do godz.

15.00 2

od 7 stycznia 2025 r.

do 14 stycznia 2025 r. do

godz. 15.00 2

16 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 lipca 2024 r.

do godz.14.00

9 sierpnia 2024 r.

do godz.14.00

9 grudnia 2024 r. do godz.

14.00 2

16 stycznia 2025 r. do

godz. 14.002

17 Przekazanie przez komisję rekrutacyjną kuratorowi oświaty informacji o wolnych miejscach w szkole przez formularz na platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK) w celu udostępnienia ich na stronie internetowej kuratorium oświaty. 19 lipca 2024 r. 9 sierpnia 2024 r.
9 grudnia 2024 r. 2 16 stycznia 2025 r. 2
18 Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 22 lipca 2024 r. do 12 sierpnia 2024 r.
10 grudnia 2024 r. 2 do 17 stycznia 2025 r. 2
19 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 23 lipca 2024 r. do 14 sierpnia 2024 r.
do 12 grudnia 2024 r. 2 do 22 stycznia 2025 r. 2
20 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
21 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
22 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

1 W ofercie edukacyjnej publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym

powszednim dniu lutego 2025 r. nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności w pierwszym terminie.

2 Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2025 r.

3 Dyrektor szkoły – wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie,

nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 9 – 11.

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz

prób sprawności fizycznej.

 

 

Film promocyjny 2022

Film promocyjny 2021

LipDub – I LO Rybnik

Jubileusz – 100 lat I LO

Hymn I LO – Bel Canto