Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Edukacja dla obywateli Ukrainy

Edukacja dla obywateli Ukrainy

Szkoły w Rybniku będą przyjmować dzieci uchodźców z Ukrainy. Школи в Рибнику прийматимуть дітей біженців з України.

Rybnik, dnia 7 marca 2022 r.

Dokument : 2022-30253

Szkoły w Rybniku będą przyjmować dzieci uchodźców z Ukrainy.

Każdy przybywający do Polski cudzoziemiec z dzieckiem w wieku 7-18 lat MOŻE zapisać (ale nie musi!) dziecka do szkoły odpowiedniego typu (zależnie od wieku i ukończonych lat nauki w swoim kraju). Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.

W Polsce obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Po ukończeniu szkoły podstawowej dziecko podlega obowiązkowi nauki do ukończenia 18 roku życia w szkole ponadpodstawowej, tj. w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej szkole branżowej I stopnia, w których dziecko uczy się określonego zawodu.

Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły. Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia te w szkołach prowadzone są indywidualnie lub w grupach w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez czas nieokreślony. Mogą również korzystać z zajęć wyrównawczych z wybranych przedmiotów nauczania, jeśli nauczyciel prowadzący zajęcia stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z danego przedmiotu. Zajęcia te mogą być prowadzone w wymiarze do 3 godzin tygodniowo przez okres 12 miesięcy.

W każdej szkole uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

Oddziały przygotowawcze – większy zakres wsparcia w nauce

Większy zakres wsparcia w nauce dla dzieci nieznających języka polskiego można uzyskać zapisując dziecko do szkoły prowadzącej oddziały przygotowawcze.

Oddział przygotowawczy to grupa uczniów składająca się wyłącznie z obywateli danego kraju. Więcej czasu poświęcane jest na naukę języka polskiego, co z pewnością może przyspieszyć ten proces, a ponadto ułatwi szybszą asymilację w polskiej szkole. Zgodnie z polskim prawem szkoła, w której powstanie oddział przygotowawczy przeznacza na naukę języka polskiego co najmniej 3 godziny tygodniowo. Dodatkową zaletą uczęszczania do oddziału przygotowawczego jest możliwość korzystania przez uczniów w czasie zajęć lekcyjnych z pomocy osoby władającej językiem ukraińskim (w miarę możliwości kadrowych szkoły).

W Rybniku uruchomienie oddziałów przygotowawczych planuje się w pierwszej kolejności w następujących szkołach:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. A. Mickiewicza, przy ul. Cmentarna 1, tel.  32 422 36 88
  • V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 , przy ul.  Orzepowicka 15a, tel. 32 422 70 81.

Uwaga ! Uruchomienie oddziałów przygotowawczych będzie uzależnione od liczby kandydatów zgłaszających się do wyżej wymienionych szkół w określonych grupach wiekowych.

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?

Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz – napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.

  • Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
  • Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
  • Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, pomoc uzyskasz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Rybniku pod numerem telefonu 32 43 92 133 lub drogą mailową na adres edukacja@um.rybnik.pl

Opieka nad dziećmi uchodźców z Ukrainy w wieku 3 do 6 lat

Rybnickie przedszkola mogą nieodpłatnie (w wymiarze 5 godzin, bez wyżywienia) zaopiekować się również dziećmi uchodźców w wieku 3 do 6 lat, których rodzice mają możliwość podjęcia zatrudnienia. Nie wszystkie przedszkola dysponują wolnymi miejscami. Pomoc w znalezieniu wolnego miejsca w przedszkolu uzyskasz w Wydziale Edukacji pod numerem telefonu 32 43 92 132 lub drogą mailową na adres edukacja@um.rybnik.pl

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 prowadzony jest elektronicznie na stronie www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl do 10 marca br.

W dniach od 21 do 29 kwietnia będzie prowadzony nabór uzupełniający do przedszkoli (na wolne miejsca) na rok szkolny 2022/2023 również na stronie www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Рибник 07.03.2022 р.

Документ : 2022-30253

Школи в Рибнику прийматимуть дітей біженців з України.

Кожен іноземець з дитиною в віці 7-18 років, який прибуває до Польщі, може (не зобов’язаний) зарахувати дитину до школи відповідного типу і рівня (залежно від віку та закінчених класів навчання у своїй країні). Навчання в державних школах є безплатне.

У Польщі обов’язкова освіта для дитини починається на початку навчального року в календарному році, в якому дитині виповнюється 7 років, і триває до закінчення 8-річної початкової школи, але не довше, ніж до 18 років.

Після закінчення початкової школи дитина підлягає обов’язковому навчанню до 18 років у післяпочатковій (старшій) школі, тобто в 4-річному загальноосвітньому ліцеї, 5-річному технікумі або 3-річній професійній школі 1-го ступеня, в якому дитина освоює конкретну професію.

Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для вступу до школи. Іноземці, які не володіють польською мовою на тому рівні, який дає їм змогу в повному обсязі користатись шкільною освітою, можуть брати участь у додаткових уроках польської мови. Ці заняття в школах організовуються на невизначений термін та проводяться індивідуально або в групах по 2 години на тиждень. Також існує можливість проведення корекційних занять з окремих предметів, якщо вчитель, який проводить заняття, вирішить, що необхідно доопрацювати відмінності навчальної програми з даного предмета. Ці заняття можуть проводитися до 3 годин на тиждень протягом 12 місяців.

У кожній школі учні можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу у зв’язку з міграційним досвідом. Така допомога надається психологами, педагогами та педагогічними терапевтами.

Підготовчі класи – більший спектр підтримки в навчанні

Більший обсяг підтримки у навчанні дітей, які не володіють польською мовою, можна отримати, влаштувавши дитину до школи з підготовчими класами.

Підготовчий клас – це група учнів, яка складається лише з громадян однієї конкретної країни. В таких класах більше часу витрачається на вивчення польської мови, що, безумовно, може прискорити процес вивчення нової мови, а також сприятиме швидшій адаптації в польській школі. Відповідно до польського законодавства школа, де буде створено підготовчі класи, виділяє на вивчення польської мови не менше 3 годин на тиждень. Додатковою перевагою відвідування підготовчих класів є можливість учнів  скористатися допомогою людини, яка володіє українською мовою безпосередньо під час занять (по можливості така людина делегується від колективу школи).

У Рибнику відкриття підготовчих класів планується в першу чергу в таких школах:

  • Початкова школа з Філіями Спортивної Першості № 9  імені А. Міцкевича, вул. Cmentarna 1, тел: 32 422 36 88
  • V Загальноосвітній Ліцей в Шкільному Комплексі № 3, вул. Orzepowicka 15a,  тел: 32 422 70 81.

Увага! Відкриття підготовчих класів залежатиме від кількості кандидатів, які подадуть документи до вищезазначених шкіл у певних вікових групах.

Що потрібно робити, щоб записати дитину до школи в Польщі?

Для початку потрібно зібрати документи про попередню освіту дитини (атестат, довідки тощо). Якщо у Вас їх немає – напишіть заяву та вкажіть там інформацію про загальну кількість закінчених навчальних років дитиною із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.

  • Зв’яжіться з обраною Вами польською школою та подайте заявку на вступ до школи. Рішення про зарахування приймає директор закладу.
  • Початкова школа, в місці Вашого проживання, має обов’язок прийняти Вашу дитину. Решта початкових і післяпочаткових навчальних закладів приймають дітей до тих пір, поки є вільні місця.
  • У разі відсутності місць в обраній Вами школі або класі, Ви можете отримати консультацію та допомогу в Відділі Освіти Міської Ради м. Рибник за телефоном 32 43 92 133 або за допомогою електронної пошти: edukacja@um.rybnik.pl

Догляд за дітьми біженців з України віком від 3 до 6 років

Дитячі садочки Рибника також можуть безплатно опікуватися (не довше ніж 5 годин та без харчування) дітьми біженців віком від 3 до 6 років, батьки яких мають намір працевлаштуватися. Не у всіх садочках є вільні місця. Допомогу у пошуку безоплатного місця в садочку Ви можете отримати в Відділі Освіти Міської Ради м. Рибник за телефоном 32 43 92 132 або електронною поштою після письмового звернення edukacja@um.rybnik.pl

Набір до дитсадків на 2022/2023 навчальний рік проводиться в електронному вигляді на сайті www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl до 10 березня поточного року.

З 21 по 29 квітня на сайті www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl буде здійснюватися додатковий набір до дитячих садків (до садків, в яких залишаться вільні місця) на 2022/2023 навчальний рік.