Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku Stypendium socjalne i „wyprawka szkolna”

Stypendium socjalne i „wyprawka szkolna”

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium socjalne oraz pomoc w ramach programu „wyprawka szkolna”.

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium socjalne. Pomoc dotyczy uczniów mieszkających na terenie Rybnika, których dochód na członka rodziny nie przekracza 600 zł netto. Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji;

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu (dot. uczniów szkół ponadpodstawowych).

Szczegółowe informacje można uzyskać w gabinecie pani pedagog (s.203). Termin składania wniosków upływa 13 września.

Istnieje także możliwość ubiegania się o pomoc w ramach programu „wyprawka szkolna”. Ta forma pomocy skierowana jest do uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z panią pedagog, Barbarą Zaparty-Piasecką.